Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

fabulous-lazy
07:42
4057 96be 500
Reposted fromfungi fungi
fabulous-lazy
07:37
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaathlin athlin

March 23 2018

fabulous-lazy
21:31
fabulous-lazy
21:09
Reposted fromgruetze gruetze viaHypothermia Hypothermia
fabulous-lazy
21:07
Reposted fromfupduck fupduck viametalfairy metalfairy
21:03
8299 792b
Reposted fromidiod idiod viaBucefal Bucefal
fabulous-lazy
20:34
1501 9097
Reposted fromtichga tichga viabanshe banshe
fabulous-lazy
20:33
6551 2b4d 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabanshe banshe
20:33
fabulous-lazy
20:33
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabanshe banshe
fabulous-lazy
20:33
9095 b8fe 500
Reposted fromluron luron viabanshe banshe
fabulous-lazy
20:32
      I'M GOING TO REBLOG THIS FOREVER AND EVER
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viabanshe banshe
fabulous-lazy
20:31
0773 0622 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
fabulous-lazy
20:30
Reposted fromadkagar adkagar viaMrrruk Mrrruk
fabulous-lazy
20:30
2586 5816
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
fabulous-lazy
20:29
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacreure creure
fabulous-lazy
20:29
0985 d129 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin

March 22 2018

fabulous-lazy
18:53
4266 1da2
Escher Metamorphose.
Reposted frompotpants420 potpants420 viaverronique verronique
fabulous-lazy
18:53
0238 2021 500
fabulous-lazy
18:52

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viaverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl