Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

fabulous-lazy
07:28
9106 cc18 500
Reposted fromfireaway fireaway viabanshe banshe
fabulous-lazy
07:27
9457 0f50 500
Reposted fromrichardth richardth viabanshe banshe

January 08 2018

fabulous-lazy
13:32
6583 3571 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
fabulous-lazy
13:31
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viairmelin irmelin
fabulous-lazy
13:31
fabulous-lazy
13:30
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
fabulous-lazy
13:30
5754 885e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamefir mefir
13:29
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamefir mefir
fabulous-lazy
13:29
Van Gogh obciął sobie ucho
dał je
prostytutce
która je wyrzuciła z
totalnym
obrzydzeniem.
Van, dziwki nie chcą
uszu
one chcą
szmalu.
pewnie dlatego byłeś
takim wielkim
malarzem: nic
nie rozumiałeś
z innych
spraw.
— Bukowski
fabulous-lazy
13:28
2550 5264
Reposted fromzie zie viaMrrruk Mrrruk
fabulous-lazy
13:27
5038 ace9 500
Reposted frompszemek pszemek viasatyra satyra
fabulous-lazy
12:51
9059 cc6c
Reposted fromursa-major ursa-major viaxannabelle xannabelle
fabulous-lazy
12:50
(...) całe życie poszukujemy nieszczęść - chcemy ich spróbować - po to, żeby dobrze się przygotować na nadejście ostatecznej katastrofy.
— Ch.Palahniuk 'Opętani'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaxannabelle xannabelle

January 07 2018

fabulous-lazy
12:51
9661 4367 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
fabulous-lazy
12:50
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
fabulous-lazy
12:50
4582 77c9
fabulous-lazy
12:50
7179 7b4b
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
fabulous-lazy
12:49
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viaxannabelle xannabelle
fabulous-lazy
12:49
Reposted fromantichris antichris viasatyra satyra
12:49
8971 1f36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl